Wholeso | Warunki korzystania z usługi

Niniejszy regulamin określa zasady i przepisy korzystania z Serwisu, znajdującego się pod adresem Strona internetowa.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj używania Strona internetowa , jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki podane na tej stronie.

Pliki cookie:

Witryna korzysta z plików cookie, aby spersonalizować korzystanie z Internetu. Uzyskując dostęp do Strona internetowa, wyraziłeś zgodę na korzystanie z wymaganych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów do komputera. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez serwer internetowy w domenie, która wysłała plik cookie do użytkownika.

Możemy używać plików cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych w celu obsługi naszej strony internetowej. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia opcjonalnych plików cookie. Istnieją pewne wymagane pliki cookie, które są niezbędne do działania naszej strony internetowej. Te pliki cookie nie wymagają Twojej zgody, ponieważ zawsze działają. Należy pamiętać, że akceptując wymagane pliki cookie, akceptujesz również pliki cookie stron trzecich, które mogą być używane za pośrednictwem usług świadczonych przez strony trzecie, jeśli korzystasz z takich usług na naszej stronie internetowej, na przykład okna wyświetlania wideo dostarczonego przez strony trzecie i zintegrowanego z naszą witryną.

Licencja:

O ile nie zaznaczono inaczej, Strona internetowa i/lub licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Strona internetowa. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp na Strona internetowa własny użytek osobisty, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

 • Kopiowanie lub ponowne publikowanie materiałów z Strona internetowa
 • Sprzedawać, wypożyczać lub udzielać sublicencji na materiały od Strona internetowa
 • Reprodukować, powielać lub kopiować materiałów z Strona internetowa
 • Redystrybucja treści z Strona internetowa

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Części tej strony internetowej oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Strona internetowa nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich obecnością na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Strona internetowa, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze lub jakąkolwiek odpowiedzialność, Strona internetowa szkody lub wydatki spowodowane i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub opublikowania i / lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Strona internetowa zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodują naruszenie niniejszego Regulaminu.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności;
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do nakłaniania lub promowania działalności biznesowej lub zwyczajowej, ani do przedstawiania działań komercyjnych lub niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielają Strona internetowa Państwo niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Komentarzy w dowolnych formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych Treści:

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarek;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, jak hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm; i
 • Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup charytatywnych, które nie mogą prowadzić hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą zawierać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na temat Witryny, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugerują fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i/lub przedsiębiorstw;
 • dot.com witryny społecznościowe;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; i
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla siebie lub naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyści dla nas z widoczności hiperłącza rekompensują brak Strona internetowa; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zawierać linki do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugerują fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz się połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Za pomocą naszej nazwy korporacyjnej; lub
 • Za pomocą jednolitego lokalizatora zasobów, który jest powiązany z; lub
 • Korzystanie z jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny, do której link ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony linkującej.
 • Żadne użycie naszego logo lub innej grafiki nie będzie dozwolone do linkowania bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

Odpowiedzialność za treść:

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na Twojej Stronie internetowej. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które są podnoszone na Twojej stronie internetowej. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej Stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw:

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub jakiegokolwiek konkretnego linku do naszej Witryny. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Stale łącząc się z naszą Witryną, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej:

Jeśli znajdziesz jakikolwiek link na naszej stronie internetowej, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do udzielenia odpowiedzi bezpośredniej.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne. Nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności, ani nie obiecujemy zapewnić, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie internetowej są aktualne.

Zrzeczenie się:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą stroną internetową i korzystaniem z tej witryny. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczyć jakąkolwiek naszą lub Państwa odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wykluczyć wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu ustępowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Więcej informacji można znaleźć w klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności

Lokalizacja adresu:

Mieszka I 11, 86-300 Grudziądz, Polska

Adres e-mail:

[email protected]
© 2024 Sekrety doskonałości kulinarnej: wpływ temperatury na smak i konsystencję potraw.